1.  ชื่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

           กิจกรรมการเพาะเห็ดขอนขาว

2.  หลักการและเหตุผล

  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางคำนึงถึงความประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำซึ่งโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน  ชุมชน  ในการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลางเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  มีภูมิคุ้มกัน  พอควรต่อการมีผลกระทบอันเกิดจากอาการเปลี่ยนแปลงภายนอกและภายในภายใต้เงื่อนไขพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรมโดยการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยการเชื่อมโยงจากโรงเรียนสู่ชุมชนให้ฝังรากลึกภายในตนเองอย่างยั่งยืนตลอดไป

           การเพาะเห็ดขอนขาวเป็นการฝึกให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาการปฏิบัติในการเพาะเห็ดการเก็บผลผลิตซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้โดยฝึกปฏิบัติจริงฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบเห็นคุณค่าของงานอาชีพที่สุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริมและยังเกิดความภาคภูมิใจกับผลผลิตได้รับผลผลิตจากการปฏิบัติสามารถนำไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการ             

3.  วัตถุประสงค์

           3.7  เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจริง

           3.6  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ในการนำไปพัฒนาประกอบอาชีพ 

           3.5  เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักประหยัด

           3.4  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน

 

4.  เป้าหมาย / ผลลัพธ์

  4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ

         -   เพาะเห็ดขอนขาว    จำนวน  1  โรงเรือน จำนวน   1,260   ก้อน        

  4.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

                   -  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลปฏิบัติในการเพาะเห็ดขอนขาว

                   -  ผลผลิตที่ได้นำไปสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียนและนำไปจำหน่ายผลผลิต

                  -  เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน

 

5.  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา/มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

           5.1  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

               ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสถานศึกษา

               แนวทางการพัฒนาที่ 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุม 

                                    ทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต     

           5.2  ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

               ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาตร์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               กลยุทธ์ ที่ 6.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

               กลยุทธ์ ที่ 6.2 น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการศึกษา

           5.3  ความสอดคล้องกับแผนมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

               มาตรฐานที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 

                                  ตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               ตัวบ่งชี้ที่ 13.12 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

6.  วิธีดำเนินงาน

           6.1  การวางแผนดำเนินการ

               1) ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม

               2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

               3) ประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

           6.2  การดำเนินการตามแผน

               1) ขั้นตอนเตรียมการ

               2) ขั้นตอนดำเนินการ       

                      - สำรวจพื้นที่

                      - ปรับปรุงและก่อสร้างโรงเรือน

                      - จัดหาซื้อเชื้อและวัสดุอุปกรณ์

                      - แบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลโรงเรือน      

                      - ดำเนินการจัดทำและจำหน่ายผลผลิต

           6.3  การกำกับ ติดตาม และประเมินผล

           6.4  การสรุปและรายงานผลการดำเนิน

 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ

           ตลอดปีการศึกษา 2560

 

8.  สถานที่ดำเนินกิจกรรม

           โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

 

9.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

           นางสาวเพ็ญวิไล  ไทยเมืองพลและนางสาวประภาสิริ  บางปา 

           โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว

 

10.  งบประมาณดำเนินการ  ทั้งสิ้น 15,000.- บาท 

 

11.  การติดตามประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการ

เครื่องมือ

1. นักเรียนมีความรู้ในการเพาะเห็ดขอนขาว

 

1. ตรวจสอบผลผลิต

2. การปฏิบัติงาน

 

 

1. บันทึกรายงานการดำเนินงาน

2.บันทึกการสังเกตพฤติกรรม

 

12.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

           12.1  นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเพาะเห็ดขอนขาว

           12.2  นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ในการนำไปพัฒนาประกอบอาชีพ

           12.3  นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักประหยัด

13. ผู้จัดทำโครงการ

         นางสาวประภาสิริ บางปา ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครู

         นางสาวเพ็ญวิไล  ไทยเมืองพล ตำแหน่ง  ครูช่วยสอน

ประมวลภาพ

 

   

ผู้บริหาร  

   

Fan Page on Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

2352008
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
779
997
3539
2344735
11196
44589
2352008

IP ของคุณ: 35.172.100.232
Wed, 18 Sep 2019 07:04:30 +0000
   

ราคาน้ำมัน